fbpx
41 87 88 78 [email protected]

Standardforbehold Håndværksrådet

AFTALEGRUNDLAGET
1. For tilbuddet gælder “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92)”. Eventuelle fravigelser til AB 92 gælder kun, såfremt fravigelsen klart angiver, hvilken bestemmelse i AB 92 fravigelsen vedrører. I udbud omfattet af tilbudsloven forudsættes eventuelle fravigelser at være indenfor rammerne af § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid. (AB 92, § 1, stk. 1 og 3).

2.
a.
I vinterperioden (1/11 – 31/3), jf. vinterbekendtgørelsen, er ”årstidsbestemte vinterforanstaltninger” omfattet af tilbuddet, bortset fra foranstaltninger, der er fælles for flere entrepriser, hvis disse ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen.

b. Udførelse af ”vejrligsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendtgørelsen, er ekstraarbejde.

c. Er arbejdet omfattet af og udbudt efter vinterbekendtgørelsens § 4 indeholder tilbuddet vinterforanstaltninger, bortset fra foranstaltninger, der er fælles for flere entrepriser, hvis disse ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen. (AB 92, § 3, stk. 4).

SIKKERHEDSSTILLELSE
3.
Sikkerhedsstillelsen over for tilbudsgiver skal stilles senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. (AB 92, § 7, stk. 1).

FORSIKRING
4.
Det forudsættes, at tilbudsgiver og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilbudsgiver forbeholder sig samme retsstilling ved offentlige bygherrers selvforsikring. (AB 92, § 8, stk.1 og 2).

UDFØRELSE
5.
Stikledninger for afløb og el, gas, vand, varme m.v. forudsættes ved byggearbejder ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i udbudsmaterialet for den konkrete entreprise. (AB 92, § 10, stk. 2).

6.
Krav i udbudsmaterialet om garanti for materialeegenskaber, som påfører tilbudsgiveren et videregående ansvar end efter AB 92, er kun gældende, i det omfang leverandøren vedstår og opfylder samme garanti over for tilbudsgiveren. (AB 92, § 10, stk. 4, jf. § 30, stk. 3).

7.
Bygherren skal inden arbejdets påbegyndelse oplyse, hvis bygherrens tilsyn ikke er bemyndiget til at indgå supplerende aftaler om ændringer i arbejdets art og omfang, herunder ekstraarbejder. Ændringer eller tilbagekald af en bemyndigelse under arbejdets udførelse skal meddeles tilbudsgiver. (AB 92, § 14, stk. 1 og 2).

BETALINGSREGULERING
8.
Tilbudssummen indeksreguleres med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen. (AB 92, § 22, stk. 6).

9.
Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen. Reguleringen beregnes ved såvel bygge- som anlægsarbejder i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, bilag 1. (AB 92, § 22, stk. 6).

10.
Udover den faste pris skal der ydes tilbudsgiver godtgørelse for merudgifter forårsaget af ekstraordinære prisstigninger eller pålæg fra staten, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, §§ 8 og 9. (AB 92, § 22, stk. 6).

TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG GODTGØRELSE
11. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til tidsfristforlængelse og godtgørelse for nødvendige stilstandsomkostninger, såfremt betaling af merudgifter til arbejdets gennemførelse i vinterperioden afvises, jf. standardforbeholdets punkt 2. (AB 92, § 24, stk. 1, jf. § 27, stk. 2).

AFLEVERING
12.
Tilbudsgiver forbeholder sig etapevis aflevering, hvor arbejdet består af flere selvstændige byggeafsnit. (AB 92, § 28, stk. 4).

SUPPLERENDE FORBEHOLD VED UNDERENTREPRISETILBUD
13.
Hvis underentreprenøren i tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse pålægges ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler, skal hovedentreprenøren inden aftalens indgåelse oplyse, hvilken forsinkelsessanktion der er aftalt mellem hovedentreprenøren og bygherren. Er denne sanktion en dagbod, skal hovedentreprenøren tillige oplyse størrelsen af den aftalte dagbod. (AB 92, § 25, stk. 3)

Dette standardforbehold afløser Håndværksrådets standardforbehold af 1. december 1994

Telefon

41 87 88 78

Kontorets åbningstider

Man - Tors: kl.08:00 - 15:00
Fre: kl. 08:00 - 14:30

la Cour Byg

la Cour Byg A/S i Hillerød og Roskilde er din lokale tømrer, snedker og murer i områderne omkring Nordsjælland. Service, kvalitet og dialog er nøgleordene i alt vores arbejde som tømrer og murer.

CVR: 36971649

Vi tilbyder

Vi arbejder for både private og erhverv, og mange af vores kunder er tidligere kunder, som vender tilbage, og kunder, som bliver henvist af gamle kunder. 

Find os

Askvang 3

3400 Hillerød

Langebjergvænget 2, 1.

4000 Roskilde

laCour Byg A/S © 2022 - Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau